Kontrast:   normalny wysoki  |  obrazy:   kolorowe czarno-białe  |  Normalny układ strony Szeroki układ strony  |  A- A A+  | 

Klauzula informacyjna dla rodzica ucznia - prowadzenie nauczenia zdalnego


Klauzula informacyjna dla rodzica ucznia  - prowadzenie nauczenia zdalnego

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanego dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące
  Jana Pawła II w Nadarzynie ul. Żółwińska 41, 05-830 Nadarzyn reprezentowane przez Dyrektora tel.(22) 739 96 90, email: liceum@nadarzyn.pl,
 2. W placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej (adres: iod@cbi.org.pl) lub poczty tradycyjnej przesyłając na adres Administratora.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizowania „innego sposobu kształcenia” określonego rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku na podstawie:
 4. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych placówki w celu wykonania obowiązków prawnych nałożonych art. 30 b i c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.
  z 2017 r., poz., 59) , Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z  20 marca 2020 r.
  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
  i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
  z 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
  i zwalczaniem COVID-19.
 5. 6 ust. 1 lit. e RODO przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 6. Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana/Pani dziecka/Pana dziecka będą podmioty, z którymi współpracuje Administrator tj.: firma świadcząca usługi informatyczne, firma świadcząca usługi hostingu skrzynek poczty elektronicznej szkoły do prowadzenia nauczenia pracy zdalnej, firmy dostarczające programy do prowadzenia nauczania zdalnego.
 7. Dane osobowe dziecka/podopiecznego przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm) i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z  20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 • prawo do żądania dostępu do danych osobowych zgodnie z 15 RODO.
 • prawo do sprostowania danych osobowych, gdy są błędne lub nieaktualne- 16 RODO.,
 • prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo to nie zostanie zrealizowane, gdy dane osobowe przetwarzane są w związku z wywiązywaniem się administratora z obowiązku wynikającego z prawa- 17 RODO.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – art. 18
 • prawo do przenoszenia danych - 20 RODO.
 1. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego w związku
  z wykorzystaniem do prowadzenia zajęć online platformy Firma Microsoft Corporation/ Google Inc/ Facebook przystąpiła do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA z Departamentem Handlu USA w odniesieniu do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych od reklamodawców, klientów czy partnerów biznesowych w Unii Europejskiej. Przystępując do Porozumienia powyższa firma zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.
 3. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym dane nie będą podlegały profilowaniu.
©2017 Liceum Ogólnokształcące w Nadarzynie
Deklaracja dostępności   |   Projekt i realizacja: 10M