Kontrast:   normalny wysoki  |  obrazy:   kolorowe czarno-białe  |  Normalny układ strony Szeroki układ strony  |  A- A A+  | 

Harmonogram rekrutacji


HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH

Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Nadarzynie

na rok szkolny 2023/2024

 

Na podstawie zarządzenia nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023r, w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2023/2024

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do liceum wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).

od 15 maja 2023 r.
do 19 czerwca 2023 r.
godz. 8.00 - 15.00

od 31 lipca 2023 r.
do 2 sierpnia 2023 r.

godz. 9.00 - 15.00

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do liceum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.

23.06-05.07.2023r.

godz. 11.00-15.00
06.07-12.07.2023r.

godz. 9.00 - 15.00

 

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

21 lipca 2023 r.

godz. 10.00

9 sierpnia 2023 r.

godz. 10.00

4

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do liceum.

od 21 lipca 2023 r.
do 26 lipca 2023 r.
godz. 10.00 - 15.00

od 9 sierpnia 2023 r.
do 10 sierpnia 2023 r.
godz. 10.00 - 15.00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

27 lipca 2023 r.
godz. 12.00

11 sierpnia 2023 r.

 godz. 12.00

6

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty
o liczbie wolnych miejsc w szkole

27 lipca 2023 r.

11 sierpnia 2023 r.

7

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

do 28 lipca 2023 r.

do 14 sierpnia 2023 r.

8

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 1 sierpnia 2023 r.

do 16 sierpnia 2023 r.

9

 

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

10

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

11

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 

 

©2017 Liceum Ogólnokształcące w Nadarzynie
Deklaracja dostępności   |   Projekt i realizacja: 10M