Kontrast:   normalny wysoki  |  obrazy:   kolorowe czarno-białe  |  Normalny układ strony Szeroki układ strony  |  A- A A+  | 

ZARZĄDZENIE NR 1 .2020/2021


LO.021.  1  .2020                             

ZARZĄDZENIE NR  1 .2020/2021

Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego

  1. Jana Pawła II w Nadarzynie

z dnia 31 sierpnia 2020r.

         w  sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa w okresie pracy szkoły w reżimie sanitarnym w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19 na podstawie  Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r. poz. 493 z póz. zm.), zarządzam: 

  

§ 1

Od 1 września 2020 do odwołania, w związku z funkcjonowaniem szkoły w reżimie sanitarnym, wprowadza się następujące procedury bezpieczeństwa:

 

  1. Procedura organizacji pracy Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Nadarzynie od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz      rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego.
  2. Algorytm postępowania z uczniem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19.
  3. Algorytm postępowania na wypadek podejrzenia u pracownika zakażenia korona wirusem  lub zachorowania na COVID-19.                                         
  4. Algorytm postępowania podczas wejścia do szkoły osoby z zewnątrz.                                                      
  5. Ww. procedury bezpieczeństwa stanowią załącznik nr 1 do zarządzenia.                                                    
  6. Procedury obowiązują wszystkich uczniów i  pracowników szkoły.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 roku.

 

                                                                                                                      

 

                                                                                       

……………………………………..


©2017 Liceum Ogólnokształcące w Nadarzynie
Deklaracja dostępności   |   Projekt i realizacja: 10M