ul. Żółwińska 41, 05-830 Nadarzyn, tel. (22) 739-96-90  | 

Program wychowawczo-profilaktyczny


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

Liceum Ogólnokształcącego

w Nadarzynie

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016.r – Prawo oświatowe
 2. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego.
 3. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
 5. Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
 6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 7. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 8. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
 9. Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.
 10. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
 11. Konwencja o Prawach Dziecka.

 

 

 

 

 

 

 

WSTĘP

 

 

Potrzebujemy dzisiaj wychowania i edukacji wspierającej uczniów w byciu innowatorami zdolnymi do angażowania swojej wyobraźni       i kreatywności w tworzeniu nowych rozwiązań dla społeczeństwa. Potrzebujemy  wychowania i edukacji kształtujących w uczniach umiejętność wpływania na własne wybory związane z nauką, życiem szkoły oraz wszystkimi innymi obszarami życia codziennego. Musimy i możemy tworzyć kulturę zaufania w naszych szkołach i społecznościach, która to kultura opiera się na: docenianiu, wspieraniu i współpracy.

W nowoczesnej profilaktyce szkolnej odchodzi się od zorientowanej na czynniki ryzyka profilaktyki defensywnej, polegającej                    na interwencji i kontroli. Nowa koncepcja to profilaktyka pozytywna, wywodząca się z nurtu psychologii pozytywnej. Profilaktyka pozytywna koncentruje się na odkrywaniu i wzmacnianiu zasobów i potencjału jednostki oraz odkrywaniu i wzmacnianiu zasobów i potencjału bliskiego środowiska rodzinnego i szkolnego. Równolegle uwzględnia się założenia profilaktyki zintegrowanej, która wskazuje wspólne źródło  powstawania różnych zachowań problemowych młodzieży. W programach opartych na założeniach tego typu profilaktyki ważne jest koncentrowanie się na istotnych dla danego wieku rozwojowego zagadnieniach, które uruchamiają określone zachowania. Celem działania jest nie tylko to, żeby młody człowiek nie podejmował pewnych zachowań, ale też żeby dokonywał właściwych dla swojego zdrowia i życia wyborów.

Czynniki ryzyka związane ze szkołą mające największy wpływ na ujawnianie się problemowych zachowań oraz zaburzeń zdrowia psychicznego młodzieży to:

 1. przemoc rówieśnicza,
 2. odrzucenie przez rówieśników,
 3. słaba więź ze szkołą,
 4. brak kontroli nad swoim zachowaniem,
 5. destrukcyjna grupa rówieśnicza,
 6. niepowodzenia szkolne.

Czynniki chroniące, które mają potencjalny wpływ na prawidłowy rozwój zdrowia psychicznego młodzieży to:

 1. poczucie przynależności,
 2. pozytywny klimat szkoły,
 3. prospołecznie nastawiona grupa rówieśnicza,
 4. wymaganie od uczniów samodzielności oraz udzielania sobie wzajemnej pomocy,
 5. okazje do przeżycia sukcesu i rozpoznawania własnych osiągnięć,
 6. zdecydowany brak akceptacji przez szkołę dla przemocy.

Kluczowe znaczenie ma klimat szkoły, przede wszystkim relacje społeczne – między nauczycielami a uczniami, pracownikami szkoły                a rodzicami, pomiędzy samymi uczniami oraz wzajemne wsparcie.

W szkole prowadzona jest działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna oraz profilaktyczna (profilaktyka uniwersalna, selektywna oraz w razie potrzeby wskazująca).

GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁAŃ  WYCHOWAWCZYCH I PROFILAKTYCZNYCH

 1. Budowanie przyjaznego klimatu w klasie i w całej szkole. Zapobieganie agresji i przemocy.
 2. Budowanie wspierających relacji między nauczycielami, uczniami, rodzicami.
 3. Przekazywanie wartości i norm społecznych.
 4. Kształtowanie umiejętności życiowych u uczniów, rozwijanie ważnych kompetencji psychospołecznych.
 5. Realizowanie edukacji prozdrowotnej i promocja zdrowia w szkole. Profilaktyka uzależnień.
 6. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, odmiennych kulturowo, wielojęzycznych.
 7. Wspieranie działań w ramach sportu szkolnego i aktywności fizycznej uczniów.
 8. Podnoszenie kompetencji wychowawczych nauczycieli i rodziców.

 

 

Cel ogólny

 

Cele szczegółowe

Sposób realizacji

 

1.      Rozwój intelektualny ucznia

 

 

1.      Budzenie ciekawości poznawczej oraz wyrównywanie szans edukacyjnych

 

-        kształtowanie umiejętności samodzielnego poszukiwania informacji i zdobywania wiedzy

-        wzmacnianie kreatywności ucznia, zachęcanie do działań twórczych

-        udział młodzieży w zajęciach i spotkaniach międzyszkolnych, konferencjach naukowych itp.

-        praca z uczniem zdolnym oraz wymagającym pomocy w edukacji

-        włączanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w aktywne życie klasy i szkoły

 

 

 

 

 

 

 

-        lekcje przedmiotowe

-        godzina do dyspozycji wychowawcy (gddw)

-        zajęcia biblioteczne

-        zajęcia w świetlicy

-        zajęcia ze szkolnym doradcą zawodowym

-        konsultacje z psychologiem, pedagogiem

-        wykorzystywanie nowoczesnych programów

-        edukacja multimedialna

-        udział w konkursach i olimpiadach

-        obejmowanie różnymi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej

-        naukowe projekty pozaszkolne

-        współpraca z uczelniami wyższymi

 

 

 

2.      Kształtowanie umiejętności przyswajania wiedzy

 

-        rozwijanie zdolności percepcji oraz koncentracji

-        zapoznawanie z metodami skutecznego uczenia się

-        kształcenie umiejętności uczenia się w grupie

-        uświadamianie roli systematycznej pracy

 

 

 

-        lekcje przedmiotowe

-        gddw

-        warsztaty na temat technik poznawczych i uczenia się

-        zajęcia pozalekcyjne

-        konsultacje

-        wszechstronne wykorzystanie pomocy naukowych w pracowniach

 

 

3.      Pomoc w odkrywaniu własnych predyspozycji oraz planowaniu dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej

 

-        aktywizowanie uczniów w czasie lekcji oraz poza nimi

-        stwarzanie sytuacji umożliwiających rozpoznawanie potencjału ucznia

-        organizowanie konkursów przedmiotowych, artystycznych, zawodów sportowych

-        prezentacja osiągnięć ucznia na forum szkoły

-        organizowanie imprez szkolnych o charakterze poznawczym

-        rozwijanie zainteresowania czytelnictwem

-        doradztwo edukacyjno-zawodowe

 

 

 

 

-        lekcje przedmiotowe

-        gddw

-        zajęcia ze szkolnym doradcą zawodowym

-        koła zainteresowań

-        zajęcia z psychologiem, pedagogiem

-        konkursy, olimpiady, zawody sportowe

-        projekty i programy szkolne

 

2.      Rozwój emocjonalny ucznia

 

1.      Kształtowanie wrażliwości uczuciowej

 

-        dostrzeganie indywidualnej wrażliwości ucznia

-        pomoc w samopoznaniu

-        kształtowanie umiejętności samooceny

-        rozwijanie umiejętności akceptacji siebie

-        przybliżanie zagadnień związanych z przyjaźnią, miłością, tolerancją

-        zwracanie uwagi na rolę więzi rodzinnych i związków uczuciowych w rozwoju osobowości

-        pomoc w rozumieniu oraz werbalizacji przezywanych uczuć i stanów psychicznych

 

-        gddw

-        lekcje języka polskiego, religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie

-        zajęcia z psychologiem, pedagogiem

-        współpraca z PPP

 

2.      Kształtowanie umiejętności komunikowania się z ludźmi i przestrzegania norm kulturalnego zachowania

 

-        rozwijanie empatii

-        uczenie dostrzegania potrzeb drugiego człowieka

-        ćwiczenie umiejętności aktywnego słuchania

-        pielęgnowanie więzi międzyludzkich

-        ćwiczenie zachowań asertywnych

-        dbanie o kulturę języka ojczystego, wystrzeganie się wulgaryzmów

-        przekazywanie wiedzy o zasadach dobrego wychowania i obyczajów

-        kształtowanie poczucia odpowiedzialności za mienie szkolne i społeczne

                                   

3.      Rozwijanie umiejętności kontrolowania emocji

 

-        uczenie radzenia sobie z niepowodzeniami

-        ćwiczenie prawidłowych reakcji w sytuacjach konfliktowych

-        kształtowanie postaw asertywnych

-        uczenie wyznaczania celów z uwzględnieniem własnych możliwości

-        doskonalenie umiejętności opanowywania emocji  w kontaktach interpersonalnych i społecznych

 

-        lekcje przedmiotowe

-        gddw

-        zajęcia z psychologiem, pedagogiem

-        wycieczki oraz imprezy szkolne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-        lekcje przedmiotowe

-        gddw

-        zajęcia z psychologiem, pedagogiem

-        warsztaty psychoedukacyjne oraz współpraca                           ze specjalistycznymi placówkami

 

 

 

 

 

3.      Rozwój moralny ucznia

 

1.      Rozwijanie motywacji do osiągania celów

 

-        kształtowanie umiejętności stawiania celów życiowych

-        uczenie konsekwencji w realizacji działań

-        uczenie umiejętności stwarzania sobie sytuacji motywacyjnych

-        rozwijanie umiejętności kontroli i oceny własnych osiągnięć

-        rozwijanie aktywności

 

 

-        lekcje przedmiotowe

-        gddw

-        zajęcia z psychologiem, pedagogiem

-        koła zainteresowań

-        konkursy, olimpiady

 

2.      Kształtowanie myślenia wartościującego

 

-        poznawanie wartości: prawdy, dobra, piękna, miłości

-        rozwijanie wrażliwości moralnej

-        kształtowanie umiejętności odróżniania dobra od zła

-        uzyskiwanie samowiedzy poprzez uświadamianie zagadnień egzystencjalnie i moralnie doniosłych

-        uczenie krytycyzmu wobec kontrowersyjnych postaw moralnych bohaterów sztuki masowej

 

 

-        lekcje przedmiotowe

-        gddw

-        zajęcia z psychologiem, pedagogiem

-        koła zainteresowań

 

 

3.      Kształtowanie umiejętności oceny własnych zachowań

 

-        zdobywanie umiejętności refleksji nad własnym postępowaniem

-        uświadamianie znaczenia samokontroli i konieczności pracy nad sobą dla rozwoju osobowego

-        uczenie umiejętności wyciągania wniosków o własnym zachowaniu z reakcji, komentarzy i stosunku innych osób

-        troszczenie się o kulturę ubioru, słowa i zachowania w różnych sytuacjach

 

 

-        lekcje przedmiotowe

-        gddw

-        zajęcia z psychologiem, pedagogiem

-        zajęcia pozalekcyjne

-        imprezy szkolne

-        wycieczki szkolne

 

 

4.      Odwaga cywilna

 

-        zachęcanie do zabierania głosu na forum publicznym

-        kształtowanie umiejętności odmawiania, przeciwstawiania się presji grupy

-        reagowanie na przejawy agresji, nietolerancji, braku kultury, lekceważenia wartości

 

 

-        lekcje przedmiotowe

-        gddw

-        praca w Samorządzie Szkolnym i Młodzieżowej Radzie Gminy

-        działania charytatywne i społeczne

-        udział w projektach i imprezach szkolnych

-        warsztaty

                 

 

4.      Rozwój społeczny ucznia

 

1.      Funkcjonowanie w grupie

 

-        integrowanie zespołu klasowego

-        tworzenie pozytywnego klimatu emocjonalnego w grupie

-        ustalenie jasnych i konsekwentnych zasad w zespole klasowym

-        kształtowanie umiejętności współdecydowania i współodpowiedzialności

-        zapoznanie z zasadami negocjacji i kompromisu

-        kształtowanie umiejętności autoprezentacji

-        zwracanie uwagi na kulturę osobistą, w tym kulturę języka

 

 

-        lekcje przedmiotowe

-        gddw

-        wycieczki i zabawy integracyjne

-        zespoły pomocy koleżeńskiej

-        uroczystości i imprezy szkolne

-        radiowęzeł

 

2.      Życie w społeczeństwie

 

-        kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych

-        uczenie szacunku dla tradycji i historii oraz symboli narodowych

-        rozwijanie szacunku wobec wspólnot regionalnych, etnicznych i narodowych

-        kształcenie poczucia możliwości wpływania na rozwój najbliższej okolicy

-        rozwijanie postawy ekologicznej i chroniącej zasoby naturalne

 

-        lekcje przedmiotowe

-        gddw

-        wycieczki szkolne

-        uroczystości szkolne i pozaszkolne

-        współpraca z organizacjami pozarządowymi

-        wolontariat

-        Młodzieżowa Rada Gminy

 

 

3.      Rozwijanie samorządowej działalności ucznia

 

-        wybór samorządów klasowych i uczniowskiego

-        wyodrębnienie sekcji w samorządzie uczniowskim

-        aktywny udział uczniów w życiu szkoły – współodpowiedzialność

 

 

-        wybory do samorządów klasowych

-        wybory do SU (kampania)

-        praca w sekcjach SU

-        Młodzieżowa Rada Gminy

-        organizacja imprez szkolnych, akcji, konkursów

-        realizacja projektów

-        wyjazdy do Sejmu

 

 

4.      Uczestnictwo w kulturze

 

-        kształtowanie postawy otwartości, tolerancji, ciekawości dla innych kultur

-        zachowanie tożsamości kulturowej wobec globalizacji kultury

-        uświadamianie związków między rozwojem kulturowym a rozwojem umiejętności językowych

-        tworzenie i kultywowanie tradycji rodzinnych, szkolnych, lokalnych i narodowych

-        rozwijanie wrażliwości literackiej, muzycznej, filmowej, plastycznej itp.

 

 

-        lekcje przedmiotowe

-        gddw

-        wycieczki szkolne

-        uroczystości szkolne i pozaszkolne

-        konkursy przedmiotowe i artystyczne

-        wyjścia do muzeów, galerii, teatru, kina

-        spotkania z twórcami kultury

 

 

5.      Kształtowanie postaw proekologicznych

 

-        wykształcenie przekonania o konieczności dbania o środowisko

-        uświadomienie zagrożeń wynikających ze zniszczenia środowiska naturalnego

-        kształtowanie świadomości potrzeby odnowy środowiska

-        uwrażliwienie na piękno przyrody

 

 

-        lekcje przedmiotowe

-        gddw

-        imprezy i akcje szkolne

-        projekty ekologiczne

-        zbiórka makulatury, baterii, itp.

 

 

 

6.      Życie w rodzinie

 

-        uzmysłowienie wartości tkwiących w rodzinie

-        uświadomienie pełnienia odpowiednich ról w rodzinie

-        kształcenie poczucia przynależności i odpowiedzialności

-        poznanie związku rodzina - ja - społeczeństwo

 

 

-        lekcje przedmiotowe

-        gddw

-        imprezy i projekty szkolne

-        współpraca z Radą Rodziców

-        zebrania z rodzicami i uczniami

 

 

5.      Rozwój zdrowotny ucznia

 

1.      Troska o zdrowie psychiczne i fizyczne ucznia

 

-        poznanie stanu zdrowotnego uczniów

-        oświata zdrowotna

-        kształtowanie odpowiedzialnej postawy wobec zdrowia własnego i innych ludzi

-        rozwiązywanie kryzysów rozwojowych i życiowych uczniów, wzmacnianie czynników chroniących, osłabianie czynników ryzyka

-        zapobieganie agresji i przemocy w szkole, w tym cyberprzemocy

-        kształtowanie umiejętności uczniów w zakresie bezpiecznego korzystania z tzw. nowych mediów

-        korzystanie z programów profilaktycznych, wykorzystujących metody negocjacji i mediacji

 

 

 

-        lekcje przedmiotowe

-        gddw

-        zajęcia z psychologiem i pedagogiem

-        warsztaty, prelekcje

-        współpraca z ośrodkiem zdrowia

-        współpraca z GIODO

-        opieka pielęgniarki szkolnej

-        współpraca z PPP oraz innymi placówkami oraz instytucjami

 

 

2.      Promowanie wśród młodzieży zdrowego stylu życia

 

-        podejmowanie działań zwiększających aktywność fizyczną uczniów: udział w lekcjach WF, SKS, zajęciach rekreacyjnych i turystycznych

-        promowanie zasad zdrowego odżywiania się

-        zachęcanie do świadomego kupowania produktów żywnościowych, czytanie etykiet i składu

-        zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu

-        przestrzeganie zasad higieny pracy i odpoczynku

-        edukacja dla bezpieczeństwa – udzielanie pierwszej pomocy

 

 

-        lekcje przedmiotowe

-        gddw

-        zajęcia pozalekcyjne

-        klasy sportowe

-        zajęcia z psychologiem i pedagogiem

-        imprezy szkolne

-        zawody sportowe

-        warsztaty, prelekcje

-        opieka pielęgniarki szkolnej

-        współpraca z PPP oraz innymi placówkami

 

 

3.      Profilaktyka uzależnień

 

-        propagowanie modelu życia bez używek i środków farmakologicznych

-        uświadamianie zagrożeń związanych z uzależnieniami

-        kształtowanie postawy asertywnej

-        wzmacnianie poczucia własnej wartości, wiary w siebie i w swoje możliwości

-        udzielanie uczniom wsparcia w sytuacjach trudnych

-        informowanie o dostępnych formach pomocy

 

 

 

 

-        lekcje przedmiotowe

-        gddw

-        zajęcia pozalekcyjne

-        zajęcia z psychologiem i pedagogiem

-        imprezy szkolne

-        warsztaty, prelekcje

-        programy profilaktyczne

-        konkursy

-        tablice edukacyjne

-        opieka pielęgniarki szkolnej

-        współpraca z PPP oraz innymi placówkami oraz instytucjami

 

 

Nadarzyn, wrzesień 2017r.

 

 

 

 


©2017 Liceum Ogólnokształcące w Nadarzynie
Projekt i realizacja: 10M