Kontrast:   normalny wysoki  |  obrazy:   kolorowe czarno-białe  |  Normalny układ strony Szeroki układ strony  |  A- A A+  | 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROŻENIA MŁODZIEŻY PRZESTEPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ, W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH oraz ZASADY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z POLICJĄ


 

 

 

 

 1. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd bądź przejawia inne zachowania świadczące o jego demoralizacji  (naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, wagary, włóczęgostwo, udział w działalności grup przestępczych ) nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:

 

 

 

 1. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy.
 2. Wychowawca informuje dyrekcję szkoły, pedagoga/psychologa.
 3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz – w ich obecności – z uczniem. W przypadku potwierdzenia uzyskanej informacji, zobowiązuje ucznia              do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem.
 4. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy z kadrą pedagogiczną lub nie reagują na wezwania do stawiennictwa w szkole, a nadal   z wiarygodnych źródeł napływają informacje o wymienionych wyżej przejawach demoralizacji, szkoła pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję a w przypadku uchylania się od obowiązku szkolnego/obowiązku nauki również władze samorządowe właściwe dla miejsca zamieszkania ucznia. Podobnie w  sytuacji, gdy szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej metody oddziaływań wychowawczych ( rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem/psychologiem, itp. ) i ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.
 5. Jeżeli uczeń przejawia powyższe zachowania po ukończeniu roku życia ( a nie jest to udział w działalności grup przestępczych czy popełnienie przestępstwa ) sposób postępowania nauczyciela     w takim przypadku powinien przebiegać jak wyżej.
 6. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, przestępstwa ściganego z urzędu lub udziale w działalności grup przestępczych, szkoła jako instytucja jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić prokuratora lub policję.

 

 1. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, powinien podjąć następujące kroki:

 

 

 

 1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy.
 2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie i zdrowie.
 3. Wzywa lekarza lub pielęgniarkę szkolną w celu określenia stanu zdrowia, ewentualnie udziela pomocy medycznej.
 4. Zawiadamia o fakcie dyrekcję szkoły oraz rodziców/opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły.
 5. W przypadku odmowy ze strony rodziców/opiekunów, o pozostaniu ucznia w szkole, czy też przewiezieniu ucznia do placówki służby zdrowia, bądź też przekazaniu go do dyspozycji policji decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 6. W przypadku ucznia będącego pod wpływem alkoholu – jeżeli rodzice odmawiają przyjazdu, a uczeń jest agresywny wobec kolegów, nauczycieli, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych – szkoła zawiadamia najbliższą jednostkę policji.
 7. W przypadku stwierdzenia nietrzeźwości policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień lub , w przypadku jej braku, do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych – na czas niezbędny do wytrzeźwienia( (max. do 24 godzin ). O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył 18 lat.
 8. Jeżeli zdarzenia, w których uczeń ( przed ukończeniem 18 lat ) znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, powtarzają się, świadczy to o jego demoralizacji. Nakłada to na szkołę obowiązek powiadomienia policji lub sądu rodzinnego.
 9. Spożywanie przez ucznia, który ukończył 17 lat, alkoholu na terenie szkoły stanowi wykroczenie. Należy o tym fakcie powiadomić policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji.

 

 

 • W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:

 

 

 1. Nauczyciel, zachowując środki ostrożności, zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje ( w zakresie działań pedagogicznych ) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.
 2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, który wzywa policję.
 3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

 

 

 1. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:

 

 

 1. Nauczyciel, w obecności innej osoby ( wychowawca, dyrektor, pedagog, psycholog, itp. ) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni ( we własnej odzieży ), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczycielowi nie wolno ( nie ma prawa ) samodzielnie wykonywać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.
 2. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrekcję szkoły.
 3. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu rodziców/opiekunów ucznia  i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.
 4. Szkoła wzywa policję.
 5. W przypadku, gdy uczeń na prośbę nauczyciela nie chce pokazać substancji ani pokazać zawartości teczki, szkoła wzywa policję, która po przyjeździe przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera                ją do ekspertyzy.
 6. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim jej zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób  i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.
 7. Zgodnie z przepisami w Polsce karalne jest:
  • posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych,
  • wprowadzanie do obrotu środków odurzających,
  • udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia oraz nakłanianie do użycia,
  • wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających.
 8. Każde z opisywanych zachowań jest czynem karalnym, jeśli sprawcą jest uczeń, który ukończył 13 lat a nie ukończył 17 lat.
 9. Uczeń, który dopuszcza się powyższych czynów po ukończeniu 17 lat popełnia przestępstwo.
 10. W przypadku zaistnienia jednego z powyższych przestępstw na terenie szkoły, należy wezwać policję.

 

 1. W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17 lat należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia przestępstwa przez ucznia, który ukończył 17 rok życia, prokuratora lub policję.

                          

 

 1. Nauczyciel niezwłocznie powiadamia dyrekcję szkoły.
 2. Ustala się okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.
 3. Sprawcę ( o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły ) przekazuje się pod opiekę dyrektorowi szkoły lub pedagogowi/psychologowi.
 4. Należy powiadomić rodziców ucznia i wezwać ich do szkoły.
 5. Szkoła niezwłocznie powiadamia policję w przypadku , gdy sprawa jest poważna ( rozbój, uszkodzenie ciała, itp. ) lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana.
 6. Należy zabezpieczyć ewentualne dowody przestępstwa lub przedmioty pochodzące z przestępstwa i przekazać je policji.

 

 

 

 

 

 

 1. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który został ofiarą czynu karalnego.

 

 

 1. Nauczyciel będący na miejscu zdarzenia zobowiązany jest do udzielenia pierwszej pomocy bądź jej zapewnienia.
 2. Nauczyciel wzywa lekarza lub karetkę pogotowia w przypadku, gdy ofiara doznała obrażeń.
 3. Niezwłocznie powiadamia dyrekcję szkoły.
 4. Powiadamia rodziców ucznia.
 5. Niezwłoczne wzywa policję w przypadku, kiedy sprawa jest poważna i niezbędne jest profesjonalne zabezpieczenie śladów przestępstwa, ustalenie okoliczności i ewentualnych świadków zdarzeń.

 

 

 

 • W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów, należy zapewnić bezpieczeństwo przebywającym na terenie szkoły osobom, uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych przedmiotów  i wezwać policję.

 

 • Na terenie szkoły każdy uczeń może zostać wylegitymowany przez policję. Legitymowanie ma na celu przede wszystkim :

 

 1. Identyfikację osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia,
 2. Ustalenie świadków zdarzenia powodującego naruszenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
 3. Wykonanie polecenia wydanego przez sąd, prokuratora, organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego.
 4. Identyfikację osób wskazanych przez pokrzywdzonych jako sprawców przestępstw lub wykroczeń.
 5. Poszukiwania osób zaginionych lub ukrywających się przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości.

 

 

 

 

 

 1. Na terenie szkoły  policja może dokonać przeszukania w celu:

 

 1. Znalezienia rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie lub podlegających zajęciu w postępowaniu karnym (art. 219 kpk),
 2. Wykrycia lub zatrzymania oraz przymusowego doprowadzenia osoby podejrzanej.

 

 1. Dopuszczalne jest przesłuchanie ucznia na terenie szkoły, przy czym:

 

 1. Jeżeli uczeń nie ma ukończonych 17 lat, a jest podejrzany o popełnienie czynu karalnego, przesłuchanie powinno odbywać się w obecności rodziców lub nauczycieli.
 2. W charakterze świadka można przesłuchać każdego małoletniego, bez względu na wiek i w takiej czynności nie jest konieczny udział rodziców.

 

 

 

 1. Zatrzymanie ucznia przez policję w szkole może nastąpić, kiedy zaistnieje jedna z wymienionych niżej przesłanek:

 

 1. Istnieje uzasadnione przypuszczenie, że uczeń popełnił przestępstwo.
 2. Przeciwko uczniowi toczy się postępowanie karne, a sąd lub prokurator zarządzili jego przymusowe doprowadzenie (art. 247 kpk).

 

 1. Uczeń jest świadkiem w procesie karnym, a organ prowadzący postępowanie (policja, prokurator, sąd) zarządzi jego przymusowe doprowadzenie (art. 285 §2 kpk).
 2. Zachodzi potrzeba umieszczenia dziecka w Policyjnej Izbie Dziecka.
 3. Uczeń stwarza w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego a także dla mienia (art. 15 ust.1 pkt.3 Ustawy o policji).
 4. Uczeń w stanie nietrzeźwości swoim zachowaniem daje powód do zagrożenia lub znajduje się w okolicznościach zagrażających jego życiu lub zdrowiu innych osób.

 

 

XII. Algorytm postępowania dyrektora szkoły w przypadku, gdy policja  dokonuje zatrzymania nieletniego sprawcy czynu karalnego przebywającego na zajęciach w szkole.

 1. Funkcjonariusz policji przedstawia dyrektorowi powód przybycia i okazuje legitymację służbową.
 2. Dyrektor ma prawo zapisać dane osobowe policjanta oraz numer jego legitymacji służbowej, w celu sporządzenia własnej dokumentacji.
 3. Policjant informuje dyrektora o przyczynie zatrzymania ucznia.
 4. Pedagog szkolny sprowadza nieletniego do gabinetu dyrektora, gdzie policjant informuje wymienionego o przyczynach przybycia i czynnościach, jakie zostaną wykonane w związku ze sprawą, np. przesłuchanie, okazanie itp.

Każda, dotycząca uczniów, wizyta policjantów w szkole powinna być wcześniej zasygnalizowana dyrektorowi  lub uzgodniona z innym pracownikiem szkoły.

W zakresie zapobiegania patologiom szkoła  może zwracać się również          do patrolu straży gminnej o pomoc w podejmowaniu interwencji w stosunku    do zaobserwowanych zachowań, szczególnie takich jak: spożywanie alkoholu, handel narkotykami, kradzieże, rozboje, wymuszenia itp. Funkcjonariusze patrolu straży gminnej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły mogą uczestniczyć w spotkaniach, pogadankach oraz w innych formach działań z zakresu profilaktyki, uzgodnionych z dyrekcją szkoły.

XIII. Postępowanie nauczyciela w sytuacji rozpoznania u ucznia czynnika  ryzyka zachowań samobójczych.

 

 1. Nauczyciel zgłasza problem lub podejrzenie problemu wychowawcy.
 2. Wychowawca przekazuje informację pedagogowi/psychologowi szkolnemu, który informuje dyrektora.
 3. W zależności od stopnia problemu, rozmowę z uczniem przeprowadza wychowawca lub wychowawca wspierany przez pedagoga/psychologa szkolnego.
 4. Jeśli pedagog/psycholog szkolny rozpoznaje ryzyko zachowań samobójczych, zgłasza problem dyrektorowi szkoły.
 5. Wychowawca, w porozumieniu z dyrektorem szkoły i pedagogiem/psychologiem szkolnym wzywa w trybie pilnym rodziców/prawnych opiekunów ucznia. Rozmowa odbywa się przy udziale pedagoga/psychologa szkolnego. W trakcie rozmowy rodzice zobowiązują się w formie pisemnej do konsultacji problemu dziecka ze specjalistą            ( psychiatra/ psycholog dla dzieci i młodzieży ), oraz do osobistego, cotygodniowego kontaktu ze szkołą. Rozmowa z rodzicami/prawnymi opiekunami musi mieć charakter autorytatywny ze względu na ochronę praw dziecka. Dodatkowo rodzice otrzymują od pedagoga/psychologa szkolnego materiały dotyczące działań, jakie powinni podjąć w stosunku   do własnego dziecka oraz adresy miejsc, gdzie mogą uzyskać pomoc.
 6. Równolegle, dyrektor szkoły podejmuje decyzje poinformowania o problemie ucznia zespołu nauczycieli danej klasy. Każdy nauczyciel,       po uzyskaniu tych informacji, podejmuje indywidualną prace z uczniem      w celu monitorowania jego niepokojących zachowań i nawiązania konstruktywnego dialogu.
 7. Jeśli rodzice nie wywiązują się z podjętych zobowiązań i sytuacja ucznia nie ulegnie zmianie, dyrektor szkoły podejmuje decyzję zgłoszenia problemu ucznia do Sądu Rodzinnego i Nieletnich, w celu ochrony praw dziecka.
 8. Wychowawca jest zobowiązany do prowadzenie rozmów z uczniem w celu nawiązania bliższego kontaktu, lepszego zrozumienia postawy ucznia, udzielenia wsparcia oraz pomocy.
 9. Równolegle do pracy wychowawcy, pedagog/psycholog szkolny, prowadzi rozmowy indywidualne z uczniem i jego rodzicami. Wychowawca, pedagog, psycholog szkolny informują o postępach w rozmowach dyrektora szkoły.
 10. Wszelkie działania podejmowane wobec ucznia zagrożonego zachowaniami samobójczymi są dokumentowane w postaci notatek służbowych.

 

 

 

 

 

 

XIV. Postępowanie nauczyciela w przypadku ucznia, który podjął próbę samobójczą.

 

 1. Informacja o podjęciu próby samobójczej przez ucznia zostaje przekazana przez dyrektora szkoły w pierwszej kolejności wychowawcy, pedagogowi/psychologowi szkolnemu.
 2. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do poinformowania Rady pedagogicznej.
 3. Wychowawca klasy nawiązuje kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia i proponuje pomoc pedagoga/psychologa szkolnego.
 4. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do poinformowania rodziców uczniów szkoły, w celu zapobieżenia zjawisku zakażania się samobójstwem.
 5. Dyrektor szkoły zobowiązany jest poinformować rodziców ucznia, który podjął próbę samobójczą o wszczęciu procedury związanej z tym faktem.
 6. Wychowawcy i nauczyciele zobowiązani są do pracy nad zidentyfikowaniem wszystkich uczniów o skłonnościach samobójczych, zarówno w tej samej, jak i w innych klasach.
 7. Każdy wychowawca poświęca kolejne godziny wychowawcze na pracę z uczniami dotyczącą komunikacji, budowania kontaktu i zaufania, umiejętności pozytywnego przeformułowania problemów uczniów             we współpracy z pedagogiem/psychologiem szkolnym.
 8. Pedagog/psycholog szkolnych prowadza rozmowy z uczniami zgłoszonymi przez wychowawców.
 9. Postępowanie nauczyciela w przypadku kiedy uczeń popełnił samobójstwo.

 

 1. Informacja o samobójstwie ucznia zostaje przekazana przez dyrektora szkoły w pierwszej kolejności wychowawcy, pedagogowi, psychologowi szkolnemu.
 2. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do poinformowania Rady Pedagogicznej.
 3. Wychowawca klasy nawiązuje kontakt z rodzicami ucznia i proponuje pomoc psychologiczną.
 4. Dyrektor szkoły zobowiązany jest powiadomić rodziców ucznia, który popełnił samobójstwo o wszczęciu procedury związanej z tym faktem.
 5. Wychowawcy i nauczyciele zobowiązani są do pracy nad zidentyfikowaniem wszystkich uczniów manifestujących zachowania rezygnacyjne i o skłonnościach samobójczych, zarówno w tej samej, jak  i w innych klasach.
 6. Każdy wychowawca poświęca kolejne godziny wychowawcze na pracę z uczniami dotyczącą umiejętności dzielenia się swoimi emocjami związanymi ze stratą, smutkiem i żalem, budowania kontaktu i zaufania, umiejętności pozytywnego przeformułowania problemów uczniów          we współpracy z pedagogiem/psychologiem szkolnym.
 7. Pedagog/psycholog szkolny prowadzą rozmowy z uczniami zgłoszonymi przez wychowawców.
 8. Dyrektor szkoły lub osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły prowadzi rozmowy z mediami. Nikt bez zgody dyrektora szkoły nie nawiązuje kontaktu z mediami.
 9. Dyrektor szkoły jest zobowiązany zgłosić w trybie natychmiastowym fakt o samobójstwie ucznia do organów nadzorujących.

 

 

 

 

XVI. Procedura postępowania w przypadku  wystąpienia szkoły do sądu rodzinnego     i nieletnich z wnioskiem o wgląd w sytuację rodzinną.

 

Dyrektor szkoły występuje z wnioskiem o wgląd w sytuację rodzinną                   w przypadku ucznia,

u którego stwierdzi się istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji,         a w szczególności:

 

 1. Naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematycznie uchylanie się od obowiązku szkolnego/obowiązku nauki, używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych ,
 2. Naruszanie praw nauczyciela wynikających ze statusu funkcjonariusza publicznego,
 3. Systematyczne nieprzestrzeganie zasad ujętych w statucie szkoły oraz WZO szkoły.

 

 

Sposób działania:

 

 1. Wychowawca, dyrektor, psycholog, pedagog podejmują odpowiednio działania związane z wyjaśnieniem sytuacji ucznia, ustalają metody poprawy , do których zobowiązują ucznia oraz jego rodziców/prawnych opiekunów.
 2. W przypadku, kiedy wcześniej podjęte działania zaradcze i naprawcze nie przynoszą oczekiwanych, pozytywnych rezultatów, dyrektor szkoły podejmuje decyzję

o zawiadomieniu sądu rodzinnego i nieletnich.

 1. O możliwości wystąpienia szkoły z wnioskiem do sądu informuje się rodziców/prawnych opiekunów ucznia. Dalszy tok postępowania leży   w gestii sądu

 

 

XVII.   Zapobieganie wypadnięciu ucznia z systemu szkolnego na skutek wysokiej absencji:

 

 1. Monitorowanie frekwencji uczniów przez wychowawców klas.
 2. Wychowawca zgłasza psychologowi/pedagogowi/dyrektorowi uczniów opuszczających zajęcia bez usprawiedliwienia a także mających dłuższe nieobecności usprawiedliwione.
 3. Wychowawca, psycholog/pedagog przeprowadzają rozmowy wyjaśniające z uczniami .
 4. Wychowawca lub psycholog/pedagog wzywa pismem poleconym rodziców/prawnych opiekunów ucznia do szkoły w celu wyjaśnienia przyczyn nieobecności.
 5. Wychowawca lub psycholog/pedagog ustala zasady monitorowania frekwencji ucznia oraz sposób kontaktowania się rodziców/prawnych opiekunów ze szkołą w celu kontroli obecności ucznia na lekcjach.
 6. Dyrektor korzysta z pomocy funkcjonariuszy Policji ( dzielnicowy ) w kontrolowaniu wypełniania obowiązku szkolnego przez uczniów.
 7. W przypadku 50% nieusprawiedliwionych nieobecności ucznia  w szkole w miesiącu, dyrektor kieruje pismo do władz samorządowych właściwych dla miejsca zamieszkania ucznia            o niewypełnianiu obowiązku szkolnego/obowiązku nauki.
 8. Dyrektor kieruje do rodziców/prawnych opiekunów upomnienie wzywające do posyłania dziecka do szkoły.
 9. Dyrektor występuje z wnioskiem do Sądu Rodzinnego i Nieletnich o wgląd w sytuację rodzinną ucznia.
 10. Pedagog/psycholog utrzymuje kontakt z ustanowionym sądowo kuratorem społecznym.

 

 

 

 

 

Podstawy prawne stosowanych procedur:

 

 1. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich
 2. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
 4. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.
 5. Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
 6. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks postępowania karnego.
 7. Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

11.Zarządzenie Nr 18 Komendanta Głównego Policji z dnia  23 maja 2014r.zmieniajace zarządzenie  w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji              i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich.

 

 

 


©2017 Liceum Ogólnokształcące w Nadarzynie
Deklaracja dostępności   |   Projekt i realizacja: 10M